บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
09.04.2564
'บินไทย' ประกาศ 9,304 พนักงาน ผ่านกลั่นกรองเข้าโครงสร้างใหม่
08.04.2564
บินไทยจัดเที่ยวบิน 9 ประเทศ 11ไฟล์ท เดือนเม.ย.
08.04.2564
THAI จัดเที่ยวบินพิเศษ บริการโซนเอเชีย-ยุโรป 11 เส้นทางช่วงเมษาฯนี้
08.04.2564
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 64 - 17 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
31.03.2564
จับประเด็น: บินไทยเปิดบินแฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต
30.03.2564
บินไทยดันธุรกิจอาหารบุกโมเดิร์นเทรด


4.08        -        -%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 4.08
ราคาเปิด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.78 - 7.85