บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
06.05.2564
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06.05.2564
แจ้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
28.04.2564
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไข)
28.04.2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องที่สำคัญ
27.04.2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564
19.04.2564
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


2.12        -0.06        -2.75%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 2.18
ราคาเปิด 2.26
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 57,153,100
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.08 -2.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.60 - 6.20