Email This Print This 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 กระทรวงการคลัง 1,113,931,061 51.03
2 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 165,037,582 7.56
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,897,356 2.74
5 ธนาคาร ออมสิน 46,409,885 2.13
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 17,580,944 0.81
7 นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ 17,281,400 0.79
8 นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ 13,225,500 0.61
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 12,943,100 0.59
10 CHASE NOMINEES LIMITED 12,396,271 0.57
11 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 12,313,611 0.56
12 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด 12,114,900 0.56