This printed article is located at http://thai-th.listedcompany.com/president_message.html

Message from the President


นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ปี 2558 นี้ นับเป็นปีที่ท้าทายของการบินไทยอีกปีหนึ่ง เพราะนอกจากการที่ทุกคนต้องทุ่มเทดำเนินงานตามแผนปฏิรูปอย่างจริงจังแล้ว บริษัทการบินไทยฯ ยังมีภารกิจสำคัญเพิ่มเติมคือการร่วมแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศไทยที่ได้รับการตรวจประเมินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในประเด็นด้านความปลอดภัย (Significant Safety Concerns : SSC)

ผมและฝ่ายบริหารฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการสื่อสารกับพนักงานผ่านทุกช่องทางที่ผมและฝ่ายบริหารฯ จะทำได้ เพื่อยํ้าเตือนพนักงานทุกคนให้ทำงานบริการออกมาจากหัวใจของเราไปสู่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลกจากการบริการในด้านต่างๆ ทำให้ผมและฝ่ายบริหารฯ มีความมั่นใจเป็นที่สุดว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้การปฏิรูปองค์กรของเราสำเร็จลุล่วงไปได้

2558 เป็นปีแห่งการปฏิรูปองค์กรของการบินไทย บริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยสามารถให้บริการผู้โดยสารสูงขึ้นกว่าปีก่อนเป็น 18.4 ล้านคนจาก 17.7 ล้านคนในปี 2557 ทั้งที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจน้อยลงกว่าเดิมมาก ด้วยการปิด 4 สถานีในทวีปอาฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ ที่เป็นเส้นทางบินที่มิได้มีผลกำไรติดต่อกันหลายปี และยังมีการปลดระวางเครื่องบินที่หมดอายุใช้งานแล้วหรือมีประสิทธิภาพตํ่าทำให้บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องบินน้อยลงโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ลำ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ กำลังเดินหน้าสู่การเป็นสายการบินที่มีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นการปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน เพื่อหยุดการขาดทุน และพวกเราจะมุ่งมั่นเดินหน้าตามแผนปฏิรูปต่อไป โดยเน้นการปรับปรุงด้านการพาณิชย์ ทั้งในเรื่องริเริ่มการขยาย Network โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย และในเรื่องการบริหารรายได้ เสริมด้วยการจัดหาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบโจทย์การบริการได้รวดเร็วและครบถ้วน รวมถึงเชื่อมต่อการให้บริการผู้โดยสารของการบินไทยและไทยสมายล์ที่ขยายเส้นทางบินอย่างราบรื่น สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่วนงานด้านการขนส่งสินค้าโดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจนกระทั่งสามารถพลิกผลการดำเนินงานจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงคุณภาพงานบริการในด้านต่างๆ ตลอดเวลา เช่น การสำรองที่นั่งผ่านช่องทาง Call Center ผ่านสำนักงานขายและ/หรือเว็บไซต์ มีสถิติความพึงพอใจจากลูกค้าที่ดีขึ้นกว่าปี 2557 อย่างมีนัยสำคัญและบริษัทฯ ได้ริเริ่ม “โครงการการยกระดับการบริการชั้นธุรกิจ (Service Beyond : New Business Class Service)” ขึ้นเพื่อพัฒนางานบริการให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการนำร่องบนเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ และได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารพบว่าผลอยู่ในเกณฑ์ดีเกินคาด และเมื่อได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มบริการอย่างเป็นทางการในเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอนในเดือนพฤศจิกายน และจะขยายให้ครอบคลุมทุกเส้นทางบินของบริษัทฯ ภายในปี 2559

บริษัทฯ ได้ดำเนิน “โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance)” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา เพื่อร่วมเสริมสร้างมาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศไทยโดยเสริมกระบวนการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมการบินโลก จนกระทั่งองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) อนุญาตให้บริษัทฯ เป็นสายการบินนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สามารถบินเข้าน่านฟ้ากลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือ Third Country Operator (TCO) ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ถือเป็นบทพิสูจน์และตอกยํ้าความมีมาตรฐานสูงสุดในระดับสากลของบริษัทฯ ให้นานาประเทศตะหนักรับรู้อีกครั้ง ซึ่งเป็นข่าวดีของบริษัทฯ

จากรายงานสถานการณ์จองบัตรโดยสารล่วงหน้าสำหรับปี 2559 มีแนวโน้มยอดจองที่ดี และจากคาดการณ์ราคานํ้ามันฯ ยังคงไม่สูงกว่าปี 2558 น่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนหารายได้ แผนลดค่าใช้จ่าย แผนสร้าง Capability และแผนสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า โดยได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายนี้ ผมและฝ่ายบริหารฯ และพนักงานทุกคน มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะใช้เวลาอีกไม่นานในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ อันเป็นที่รักของพวกเราให้พร้อมและกลับมายืนอยู่ในระดับแนวหน้าด้วยความสง่างามและนำความภาคภูมิใจกลับคืนมาให้กับพวกเราและคนในชาติอีกครั้ง และเหนือสิ่งอื่นใดกลับมาทำกำไร สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจคืนให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีอุปการคุณทุกท่านได้อย่างต่อเนื่องสืบไป


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.