RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  255323 ธันวาคม 2559
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
21 ธันวาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
11 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 พฤศจิกายน 2559
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
20 ตุลาคม 2559
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
12 ตุลาคม 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI185A THAI215A THAI185B THAI215B
09 กันยายน 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05 กันยายน 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับแก้ไข บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 สิงหาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 สิงหาคม 2559
นำส่งงบการเงินของ บมจ.การบินไทย จำกัด และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
15 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 สิงหาคม 2559
ขอชี้แจงข่าว
06 กรกฎาคม 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล (เพิ่ม Template)
06 กรกฎาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
06 กรกฎาคม 2559
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงหรือพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
16 พฤษภาคม 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
16 พฤษภาคม 2559
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
16 พฤษภาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
16 พฤษภาคม 2559
นำส่งงบการเงินของบมจ.การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2559
16 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พฤษภาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
04 พฤษภาคม 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 เมษายน 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2559
การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2559
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
20 เมษายน 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
18 เมษายน 2559
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI165A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
12 เมษายน 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
12 เมษายน 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด THAI165A และขึ้นเครื่องหมาย SP
16 มีนาคม 2559
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 กุมภาพันธ์ 2559
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
29 กุมภาพันธ์ 2559
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ
29 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 กุมภาพันธ์ 2559
นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
29 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
24 กุมภาพันธ์ 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2559
งดจ่ายเงินปันผลและ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
ขอชี้แจงข่าว
20 มกราคม 2559
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)