RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  255315 ธันวาคม 2553
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2553
29 พฤศจิกายน 2553
การเข้าลงทุนในบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
12 พฤศจิกายน 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553
12 พฤศจิกายน 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2553
12 พฤศจิกายน 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
11 พฤศจิกายน 2553
ขอชี้แจงข่าวเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2553
ผลคำตัดสินการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป
14 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้(แก้ Pdf.file)
13 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
13 ตุลาคม 2553
การปิดสมุดทะเบียนและการห้ามซื้อหรือขายของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 (THAI10NA)
13 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และขึ้นเครื่องหมาย SP
13 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 ตุลาคม 2553
เปลี่ยนแปลงกรรมการ
01 ตุลาคม 2553
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
24 กันยายน 2553
หุ้นเพิ่มทุนของ THAI เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กันยายน 2553
24 กันยายน 2553
แจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม
24 กันยายน 2553
แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 กันยายน 2553
ตลท. ปลดเครื่องหมาย Halt : THAI
15 กันยายน 2553
ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
15 กันยายน 2553
ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H : THAI
14 กันยายน 2553
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)
07 กันยายน 2553
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI10OA
07 กันยายน 2553
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SP
06 กันยายน 2553
ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.21 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
03 กันยายน 2553
ตารางเวลาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
03 กันยายน 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
02 กันยายน 2553
ขอชี้แจงข่าวที่ปรากฎ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
31 สิงหาคม 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชุด THAI11OA และ THAI14OA
23 สิงหาคม 2553
ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
17 สิงหาคม 2553
ความคืบหน้าเรื่องการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
16 สิงหาคม 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2/2553
16 สิงหาคม 2553
นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553
16 สิงหาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่2(F45-3)_53
16 สิงหาคม 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
02 สิงหาคม 2553
อนุมัติในหลักการเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ Tiger Airways
23 กรกฎาคม 2553
แจ้งครบวาระกรรมการ
31 พฤษภาคม 2553
คำตัดสินของ Korea Trade Fair Commission
24 พฤษภาคม 2553
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
17 พฤษภาคม 2553
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
14 พฤษภาคม 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553
14 พฤษภาคม 2553
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2553
14 พฤษภาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) 53
14 พฤษภาคม 2553
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
14 พฤษภาคม 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
29 เมษายน 2553
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
23 เมษายน 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
07 เมษายน 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
25 มีนาคม 2553
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบน web บริษัท
12 มีนาคม 2553
รายชื่อกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12 มีนาคม 2553
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไข)
12 มีนาคม 2553
แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (จัดใหม่)
12 มีนาคม 2553
แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12 มีนาคม 2553
แบบรายงานการเพิ่มทุน
12 มีนาคม 2553
การเพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวโยงกันและเพิ่มวาระการประชุม AGM
09 มีนาคม 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
03 มีนาคม 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
02 มีนาคม 2553
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI104A
02 มีนาคม 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกุ้
02 มีนาคม 2553
จ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
26 กุมภาพันธ์ 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
26 กุมภาพันธ์ 2553
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) 52
26 กุมภาพันธ์ 2553
งบการเงินรายปี 2009
09 กุมภาพันธ์ 2553
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
06 มกราคม 2553
กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลาออกจากตำแหน่ง