RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  255320 ธันวาคม 2561
การแต่งตั้งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
30 พฤศจิกายน 2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
09 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
08 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
08 พฤศจิกายน 2561
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
08 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
08 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
18 ตุลาคม 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
09 ตุลาคม 2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
03 ตุลาคม 2561
การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
01 ตุลาคม 2561
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
21 กันยายน 2561
ชี้แจงข้อเท็จจริง(แก้ไข)
20 กันยายน 2561
ชี้แจง Trading Alert List
12 กันยายน 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
03 กันยายน 2561
การแต่งตั้งรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยใหญ่สายการเงินและการบัญชี
31 สิงหาคม 2561
การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
30 สิงหาคม 2561
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
16 สิงหาคม 2561
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
10 สิงหาคม 2561
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
10 สิงหาคม 2561
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
10 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 กรกฎาคม 2561
การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
10 กรกฎาคม 2561
การแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
21 มิถุนายน 2561
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ
30 พฤษภาคม 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
21 พฤษภาคม 2561
ผลการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่
15 พฤษภาคม 2561
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15 พฤษภาคม 2561
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
15 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2561
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนแ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
15 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 เมษายน 2561
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 เมษายน 2561
แจ้งการโอนหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
17 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แก้ไข)
17 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (แก้ไข)
12 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
12 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
26 มีนาคม 2561
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มีนาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19 มีนาคม 2561
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี และการแต่งตั้งรักษาการ
14 มีนาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32
12 มีนาคม 2561
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
12 มีนาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ฉบับแก้ไข
28 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2561
งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
26 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 มกราคม 2561
การขายหุ้นในบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
09 มกราคม 2561
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
20 ธันวาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน Roll-over ECP
20 ธันวาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
15 พฤศจิกายน 2560
การแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
02 พฤศจิกายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
02 พฤศจิกายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
17 ตุลาคม 2560
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด THAI185A THAI215A THAI185B THAI215B
04 ตุลาคม 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
03 ตุลาคม 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
15 กันยายน 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน Roll-over ECP
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 สิงหาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
19 กรกฎาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ฉบับแก้ไข
12 กรกฎาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
23 มิถุนายน 2560
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
14 มิถุนายน 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
06 มิถุนายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 พฤษภาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
16 พฤษภาคม 2560
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
05 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข)
05 พฤษภาคม 2560
แจ้งการแก้ไขมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจง Trading Alert List
05 พฤษภาคม 2560
บริษัทฯไม่มีพัฒนาการที่สำคัญ
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจงการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย
04 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 พฤษภาคม 2560
Trading Alert List Information
21 เมษายน 2560
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
31 มีนาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
29 มีนาคม 2560
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด THAI185A , THAI215A, THAI185B, THAI215B
29 มีนาคม 2560
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด THAI185A , THAI215A, THAI185B, THAI215B
21 มีนาคม 2560
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 มีนาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
10 มีนาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
28 กุมภาพันธ์ 2560
งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฉบับภาษาอังกฤษ
28 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
16 กุมภาพันธ์ 2560
ความคืบหน้ากรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ ติดสินบน
10 กุมภาพันธ์ 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
07 กุมภาพันธ์ 2560
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการแต่งตั้งรักษาการ
01 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
20 มกราคม 2560
การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์และคณะกรรมการป้องกันการทุจริต
19 มกราคม 2560
ชี้แจงข่าว
23 ธันวาคม 2559
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
21 ธันวาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
11 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 พฤศจิกายน 2559
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
20 ตุลาคม 2559
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
12 ตุลาคม 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI185A THAI215A THAI185B THAI215B
09 กันยายน 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05 กันยายน 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับแก้ไข บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 สิงหาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 สิงหาคม 2559
นำส่งงบการเงินของ บมจ.การบินไทย จำกัด และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
15 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 สิงหาคม 2559
ขอชี้แจงข่าว
06 กรกฎาคม 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล (เพิ่ม Template)
06 กรกฎาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
06 กรกฎาคม 2559
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงหรือพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
16 พฤษภาคม 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
16 พฤษภาคม 2559
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
16 พฤษภาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
16 พฤษภาคม 2559
นำส่งงบการเงินของบมจ.การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2559
16 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พฤษภาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
16 พฤษภาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
04 พฤษภาคม 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 เมษายน 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2559
การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2559
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
20 เมษายน 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
18 เมษายน 2559
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI165A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
12 เมษายน 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
12 เมษายน 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด THAI165A และขึ้นเครื่องหมาย SP
16 มีนาคม 2559
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 กุมภาพันธ์ 2559
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
29 กุมภาพันธ์ 2559
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ
29 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 กุมภาพันธ์ 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
29 กุมภาพันธ์ 2559
นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
29 กุมภาพันธ์ 2559
งบการเงินรายปี 2558
25 กุมภาพันธ์ 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
24 กุมภาพันธ์ 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
18 กุมภาพันธ์ 2559
งดจ่ายเงินปันผลและ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
ขอชี้แจงข่าว
20 มกราคม 2559
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
29 ธันวาคม 2558
แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
28 ธันวาคม 2558
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
28 ธันวาคม 2558
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
14 ธันวาคม 2558
การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11 ธันวาคม 2558
การบินไทยยังคงให้บริการเส้นทางบินสู่ยุโรปตามปกติ
02 ธันวาคม 2558
กรณี FAA ลดระดับ กพท. เป็น Category 2
24 พฤศจิกายน 2558
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
11 พฤศจิกายน 2558
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
04 พฤศจิกายน 2558
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
19 ตุลาคม 2558
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 ตุลาคม 2558
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI185A,THAI215A,THAI165A,THAI185B,THAI215B
01 ตุลาคม 2558
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
01 ตุลาคม 2558
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25 กันยายน 2558
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
23 กันยายน 2558
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
11 กันยายน 2558
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559
13 สิงหาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
13 สิงหาคม 2558
นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบ.ย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
13 สิงหาคม 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 สิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
04 สิงหาคม 2558
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
27 กรกฎาคม 2558
แจ้งข้อมูลข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
25 มิถุนายน 2558
การบินไทยยังคงให้บริการเส้นทางบินสู่ยุโรปตามปกติ
24 มิถุนายน 2558
การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
18 มิถุนายน 2558
การบินไทยรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ
12 พฤษภาคม 2558
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
12 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)_แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี
12 พฤษภาคม 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
12 พฤษภาคม 2558
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
12 พฤษภาคม 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
12 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2558
การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
30 เมษายน 2558
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
24 เมษายน 2558
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
16 เมษายน 2558
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI155A เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
10 เมษายน 2558
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด THAI155A และขึ้นเครื่องหมาย SP
09 เมษายน 2558
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI165A,THAI185A,THAI185B,THAI215A,THAI215B
13 มีนาคม 2558
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 มีนาคม 2558
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
02 มีนาคม 2558
ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
02 มีนาคม 2558
งบการเงินรายปี 2557_แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 12 และ 13
26 กุมภาพันธ์ 2558
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2558
ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฉบับภาษาอังกฤษ
26 กุมภาพันธ์ 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
26 กุมภาพันธ์ 2558
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
26 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2558
งบการเงินรายปี 2557
23 กุมภาพันธ์ 2558
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2558
งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
16 กุมภาพันธ์ 2558
จำปีรุกหนักเพิ่มเส้นทางรับตลาดจีน
27 มกราคม 2558
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 มกราคม 2558
แผนปฏิรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
30 ธันวาคม 2557
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
30 ธันวาคม 2557
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 ธันวาคม 2557
การออกตั๋วแลกเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 ธันวาคม 2557
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
04 ธันวาคม 2557
การลงนามในสัญญาจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
28 พฤศจิกายน 2557
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 พฤศจิกายน 2557
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
13 พฤศจิกายน 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
13 พฤศจิกายน 2557
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
13 พฤศจิกายน 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
13 พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
03 พฤศจิกายน 2557
แจ้งการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
30 ตุลาคม 2557
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558
20 ตุลาคม 2557
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และการสิ้นสุดตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ
14 ตุลาคม 2557
แก้ไขวันมีผลในการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
08 ตุลาคม 2557
การปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ THAI
08 ตุลาคม 2557
ขอชี้แจงข่าว
08 ตุลาคม 2557
การขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ THAI
06 ตุลาคม 2557
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI155A
06 ตุลาคม 2557
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI165A,THAI185A,THAI185B,THAI215A,THAI215B
29 กันยายน 2557
การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
22 กันยายน 2557
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI140A และขึ้นเครื่องหมาย SP
22 กันยายน 2557
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
10 กันยายน 2557
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 กันยายน 2557
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตรวจสอบ
28 สิงหาคม 2557
การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15 สิงหาคม 2557
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
14 สิงหาคม 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
14 สิงหาคม 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 สิงหาคม 2557
นำส่งงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
14 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2557
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ การลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการ
05 สิงหาคม 2557
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
27 มิถุนายน 2557
การลาออก และแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
20 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ออกตั๋วแลกเงิน
20 มิถุนายน 2557
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการและการสิ้นสุดตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
18 มิถุนายน 2557
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และการสิ้นสุดตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบ
13 มิถุนายน 2557
จำปีระดมกึ๋นดึงผู้โดยสารจ่อออกโปรโมชั่นจูงใจคนเดินทาง
16 พฤษภาคม 2557
นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (แก้ไข)
15 พฤษภาคม 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
15 พฤษภาคม 2557
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดสาวเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
15 พฤษภาคม 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
15 พฤษภาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07 พฤษภาคม 2557
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
02 พฤษภาคม 2557
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
30 เมษายน 2557
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
23 เมษายน 2557
การเดินทางสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2557
17 เมษายน 2557
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 เมษายน 2557
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
31 มีนาคม 2557
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไข พ.ศ.)
25 มีนาคม 2557
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
21 มีนาคม 2557
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 มีนาคม 2557
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
25 กุมภาพันธ์ 2557
งบการเงินรายปี 2556
25 กุมภาพันธ์ 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
25 กุมภาพันธ์ 2557
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ
25 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2557
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
24 กุมภาพันธ์ 2557
รายการเปิดเผยข้อมูลเรื่องข้อพิพาทของบริษัทฯ
24 กุมภาพันธ์ 2557
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัย์ THAI
24 กุมภาพันธ์ 2557
ขอชี้แจงข่าว
24 กุมภาพันธ์ 2557
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ THAI
21 กุมภาพันธ์ 2557
งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
21 กุมภาพันธ์ 2557
การลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ
07 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
05 กุมภาพันธ์ 2557
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
25 ธันวาคม 2556
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20 ธันวาคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
20 ธันวาคม 2556
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริษัทฯ ลาออกจากตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2556
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
27 พฤศจิกายน 2556
ความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด
18 พฤศจิกายน 2556
การลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
14 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2556
นำส่งงบการเงินของ บมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
31 ตุลาคม 2556
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
14 ตุลาคม 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
14 ตุลาคม 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
01 ตุลาคม 2556
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
30 กันยายน 2556
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
04 กันยายน 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
30 สิงหาคม 2556
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
27 สิงหาคม 2556
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI13OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน
26 สิงหาคม 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI130A และขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)
22 สิงหาคม 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุด THAI130A และขึ้นเครื่องหมาย SP
14 สิงหาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
14 สิงหาคม 2556
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
14 สิงหาคม 2556
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2556
14 สิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ปี 2556
31 กรกฎาคม 2556
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
21 มิถุนายน 2556
การแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
16 พฤษภาคม 2556
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
15 พฤษภาคม 2556
แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10 พฤษภาคม 2556
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
10 พฤษภาคม 2556
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บ.ย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
10 พฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
10 พฤษภาคม 2556
การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
24 เมษายน 2556
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
22 เมษายน 2556
กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องคดีละเมิด พ.ร.บ. การพาณิชย์ (Commerce Act 1986) ของประเทศนิวซีแลนด์
22 เมษายน 2556
ยกเลิกวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23
10 เมษายน 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
10 เมษายน 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
21 มีนาคม 2556
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
01 มีนาคม 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
01 มีนาคม 2556
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
01 มีนาคม 2556
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ปี 2555
28 กุมภาพันธ์ 2556
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับภาษาอังกฤษ
28 กุมภาพันธ์ 2556
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
28 กุมภาพันธ์ 2556
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
28 กุมภาพันธ์ 2556
งบการเงินรายปี 2555
21 มกราคม 2556
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
21 มกราคม 2556
การจัดตั้งบริษัทย่อย
18 มกราคม 2556
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
17 มกราคม 2556
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
24 ธันวาคม 2555
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
17 ธันวาคม 2555
กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) ในประเทศออสเตรเลีย
18 พฤศจิกายน 2555
ทีจีชู'โบอิง777-300ER'รับผู้โดยสารโต6%
15 พฤศจิกายน 2555
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
14 พฤศจิกายน 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
14 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2555
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2555
14 พฤศจิกายน 2555
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
26 ตุลาคม 2555
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
24 ตุลาคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI12NA
22 ตุลาคม 2555
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
12 ตุลาคม 2555
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 ตุลาคม 2555
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11 ตุลาคม 2555
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
10 ตุลาคม 2555
การลงนามในสัญญาจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
01 ตุลาคม 2555
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
28 กันยายน 2555
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
20 กันยายน 2555
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
14 กันยายน 2555
แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
31 สิงหาคม 2555
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
14 สิงหาคม 2555
นำส่งงบการเงินของบมจ. การบินไทย และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
14 สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ปี 2555
14 สิงหาคม 2555
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
14 สิงหาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
21 มิถุนายน 2555
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2555
แบบแจ้งรายชื่อขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
21 พฤษภาคม 2555
ยกเลิกสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
11 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
11 พฤษภาคม 2555
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2555
11 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พฤษภาคม 2555
การเข้าลงทุนในบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
25 เมษายน 2555
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
18 เมษายน 2555
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 เมษายน 2555
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
10 เมษายน 2555
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
10 เมษายน 2555
แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
23 มีนาคม 2555
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
16 มีนาคม 2555
การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
01 มีนาคม 2555
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
01 มีนาคม 2555
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
24 กุมภาพันธ์ 2555
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
24 กุมภาพันธ์ 2555
นำส่งงบการเงินของบ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบ.ย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธค 54
24 กุมภาพันธ์ 2555
ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ฉบับภาษาอังกฤษ
24 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินรายปี 2554
16 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
23 มกราคม 2555
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
20 มกราคม 2555
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
18 มกราคม 2555
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
29 ธันวาคม 2554
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
08 ธันวาคม 2554
แจ้งการไม่ดำเนินการจัดตั้ง Thai Tiger Airways
30 พฤศจิกายน 2554
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
17 พฤศจิกายน 2554
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
11 พฤศจิกายน 2554
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ
09 พฤศจิกายน 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาส 3 ปี 2554
09 พฤศจิกายน 2554
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาส 3 ปี 2554
09 พฤศจิกายน 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
21 ตุลาคม 2554
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20 ตุลาคม 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
17 ตุลาคม 2554
การซื้อหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
17 ตุลาคม 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
17 ตุลาคม 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
17 ตุลาคม 2554
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
11 ตุลาคม 2554
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
05 ตุลาคม 2554
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
04 ตุลาคม 2554
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
28 กันยายน 2554
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
21 กันยายน 2554
กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด ผมหาชน) ลาออกจากตำแหน่ง
05 กันยายน 2554
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI11OA
05 กันยายน 2554
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI11OB
05 กันยายน 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SP
05 กันยายน 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
05 กันยายน 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้และขึ้นเครื่องหมาย SP
02 กันยายน 2554
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
24 สิงหาคม 2554
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
11 สิงหาคม 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
11 สิงหาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2554
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
11 สิงหาคม 2554
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2554
01 สิงหาคม 2554
การเข้าลงทุนในบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
25 กรกฎาคม 2554
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
17 มิถุนายน 2554
การจัดหาเครื่องบินใหม่จำนวน 37 ลำ สำหรับปี 2554-2560 (เพิ่มเติม)
13 มิถุนายน 2554
การจัดหาเครื่องบินใหม่ จำนวน 37 ลำ สำหรับปี 2554-2560
18 พฤษภาคม 2554
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2554
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
12 พฤษภาคม 2554
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1/ 2554
12 พฤษภาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
09 พฤษภาคม 2554
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
03 พฤษภาคม 2554
การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
29 เมษายน 2554
การเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
28 เมษายน 2554
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2554
เปลี่ยนแปลงกรรมการ
22 เมษายน 2554
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 เมษายน 2554
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI115A
11 เมษายน 2554
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 เมษายน 2554
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
25 มีนาคม 2554
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ
17 มีนาคม 2554
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
14 มีนาคม 2554
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
11 มีนาคม 2554
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (แก้ไข)
11 มีนาคม 2554
ขอแก้ไขคำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
02 มีนาคม 2554
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
28 กุมภาพันธ์ 2554
การลงนามใน Shareholders Agreement เพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัท ไทยไทเกอร์ แอร์เวย์ส จำกัด
25 กุมภาพันธ์ 2554
งบการเงินรายปี 2553
25 กุมภาพันธ์ 2554
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
25 กุมภาพันธ์ 2554
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 53
25 กุมภาพันธ์ 2554
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ฉบับภาษาอังกฤษ
25 กุมภาพันธ์ 2554
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด
25 กุมภาพันธ์ 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2554
งบการเงินรายปี 2553
21 กุมภาพันธ์ 2554
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล (เพิ่มเติม)
21 กุมภาพันธ์ 2554
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
02 กุมภาพันธ์ 2554
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
01 กุมภาพันธ์ 2554
รายงานผลการใช้ทุนที่เพิ่มทุน
15 ธันวาคม 2553
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2553
29 พฤศจิกายน 2553
การเข้าลงทุนในบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
12 พฤศจิกายน 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553
12 พฤศจิกายน 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2553
12 พฤศจิกายน 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
11 พฤศจิกายน 2553
ขอชี้แจงข่าวเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2553
ผลคำตัดสินการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาการละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป
14 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้(แก้ Pdf.file)
13 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
13 ตุลาคม 2553
การปิดสมุดทะเบียนและการห้ามซื้อหรือขายของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 (THAI10NA)
13 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และขึ้นเครื่องหมาย SP
13 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 ตุลาคม 2553
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
11 ตุลาคม 2553
เปลี่ยนแปลงกรรมการ
01 ตุลาคม 2553
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
24 กันยายน 2553
หุ้นเพิ่มทุนของ THAI เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กันยายน 2553
24 กันยายน 2553
แจ้งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม
24 กันยายน 2553
แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 กันยายน 2553
ตลท. ปลดเครื่องหมาย Halt : THAI
15 กันยายน 2553
ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
15 กันยายน 2553
ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H : THAI
14 กันยายน 2553
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SP (แก้ไข)
07 กันยายน 2553
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI10OA
07 กันยายน 2553
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ และขึ้นเครื่องหมาย SP
06 กันยายน 2553
ขอแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.21 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
03 กันยายน 2553
ตารางเวลาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
03 กันยายน 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
02 กันยายน 2553
ขอชี้แจงข่าวที่ปรากฎ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
31 สิงหาคม 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชุด THAI11OA และ THAI14OA
23 สิงหาคม 2553
ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
17 สิงหาคม 2553
ความคืบหน้าเรื่องการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
16 สิงหาคม 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2/2553
16 สิงหาคม 2553
นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553
16 สิงหาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่2(F45-3)_53
16 สิงหาคม 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
02 สิงหาคม 2553
อนุมัติในหลักการเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ Tiger Airways
23 กรกฎาคม 2553
แจ้งครบวาระกรรมการ
31 พฤษภาคม 2553
คำตัดสินของ Korea Trade Fair Commission
24 พฤษภาคม 2553
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
17 พฤษภาคม 2553
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
14 พฤษภาคม 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553
14 พฤษภาคม 2553
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2553
14 พฤษภาคม 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบ.ย่อยไตรมาสที่ 1 (F45-3) 53
14 พฤษภาคม 2553
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
14 พฤษภาคม 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
29 เมษายน 2553
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
23 เมษายน 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
07 เมษายน 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
25 มีนาคม 2553
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบน web บริษัท
12 มีนาคม 2553
รายชื่อกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12 มีนาคม 2553
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แก้ไข)
12 มีนาคม 2553
แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (จัดใหม่)
12 มีนาคม 2553
แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12 มีนาคม 2553
แบบรายงานการเพิ่มทุน
12 มีนาคม 2553
การเพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวโยงกันและเพิ่มวาระการประชุม AGM
09 มีนาคม 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
03 มีนาคม 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
02 มีนาคม 2553
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย THAI104A
02 มีนาคม 2553
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกุ้
02 มีนาคม 2553
จ่ายเงินปันผล ออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
26 กุมภาพันธ์ 2553
แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
26 กุมภาพันธ์ 2553
คำอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
นำส่งงบการเงินสำหรับปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับปี 2552
26 กุมภาพันธ์ 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3) 52
26 กุมภาพันธ์ 2553
งบการเงินรายปี 2009
09 กุมภาพันธ์ 2553
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
06 มกราคม 2553
กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลาออกจากตำแหน่ง