RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

15 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
05 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข)
05 พฤษภาคม 2560
แจ้งการแก้ไขมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจง Trading Alert List
05 พฤษภาคม 2560
บริษัทฯไม่มีพัฒนาการที่สำคัญ
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจงการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย
04 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 พฤษภาคม 2560
Trading Alert List Information
21 เมษายน 2560
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
31 มีนาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
29 มีนาคม 2560
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด THAI185A , THAI215A, THAI185B, THAI215B
29 มีนาคม 2560
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด THAI185A , THAI215A, THAI185B, THAI215B
21 มีนาคม 2560
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 มีนาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
10 มีนาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
28 กุมภาพันธ์ 2560
งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >