RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

14 มิถุนายน 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
06 มิถุนายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 พฤษภาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
16 พฤษภาคม 2560
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
05 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข)
05 พฤษภาคม 2560
แจ้งการแก้ไขมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจง Trading Alert List
05 พฤษภาคม 2560
บริษัทฯไม่มีพัฒนาการที่สำคัญ
05 พฤษภาคม 2560
ชี้แจงการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขาย
04 พฤษภาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 พฤษภาคม 2560
Trading Alert List Information
21 เมษายน 2560
แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >