RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

13 พฤศจิกายน 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
02 พฤศจิกายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
02 พฤศจิกายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
17 ตุลาคม 2560
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ชุด THAI185A THAI215A THAI185B THAI215B
04 ตุลาคม 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
03 ตุลาคม 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
15 กันยายน 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน Roll-over ECP
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 สิงหาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
19 กรกฎาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ฉบับแก้ไข
12 กรกฎาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
23 มิถุนายน 2560
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
14 มิถุนายน 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
06 มิถุนายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 พฤษภาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >