RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

15 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 เมษายน 2561
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 เมษายน 2561
แจ้งการโอนหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
17 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แก้ไข)
17 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (แก้ไข)
12 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
12 เมษายน 2561
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
26 มีนาคม 2561
การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มีนาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19 มีนาคม 2561
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี และการแต่งตั้งรักษาการ
14 มีนาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32
12 มีนาคม 2561
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
12 มีนาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ฉบับแก้ไข
28 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2561
งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
26 กุมภาพันธ์ 2561
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >