RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553ถัดไป >

15 กันยายน 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน Roll-over ECP
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 สิงหาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
19 กรกฎาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ฉบับแก้ไข
12 กรกฎาคม 2560
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
23 มิถุนายน 2560
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
14 มิถุนายน 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
06 มิถุนายน 2560
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 พฤษภาคม 2560
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
16 พฤษภาคม 2560
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2560
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560
ขอชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ

ถัดไป >