ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553ถัดไป >

27 พฤษภาคม 2563
การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลางและคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา
27 พฤษภาคม 2563
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25 พฤษภาคม 2563
แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง
25 พฤษภาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19 พฤษภาคม 2563
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
19 พฤษภาคม 2563
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเวลาหยุดทำการบินชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2563 อีก 1 เดือน
18 พฤษภาคม 2563
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
18 พฤษภาคม 2563
การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน
13 พฤษภาคม 2563
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมการขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงิน
08 พฤษภาคม 2563
การขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
10 เมษายน 2563
ชี้แจงประเด็นข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
03 เมษายน 2563
การแต่งตั้งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
30 มีนาคม 2563
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
30 มีนาคม 2563
หนังสือชี้แจงเพิ่มเติมจากผลกระทบCOVID19
25 มีนาคม 2563
การบินไทยเตรียมยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว
24 มีนาคม 2563
การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข Template)
24 มีนาคม 2563
การเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
19 มีนาคม 2563
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้

ถัดไป >