RSS Feed  Email This Print This 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553ถัดไป >

20 มกราคม 2560
การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์และคณะกรรมการป้องกันการทุจริต
19 มกราคม 2560
ชี้แจงข่าว
23 ธันวาคม 2559
รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
21 ธันวาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Roll-over ECP)
11 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
11 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
11 พฤศจิกายน 2559
นำส่งงบการเงินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือน และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
20 ตุลาคม 2559
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
12 ตุลาคม 2559
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด THAI185A THAI215A THAI185B THAI215B
09 กันยายน 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
05 กันยายน 2559
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับแก้ไข บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 สิงหาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
15 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 สิงหาคม 2559
นำส่งงบการเงินของ บมจ.การบินไทย จำกัด และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
15 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 สิงหาคม 2559
ขอชี้แจงข่าว
06 กรกฎาคม 2559
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล (เพิ่ม Template)
06 กรกฎาคม 2559
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ถัดไป >