Email This Print This 
คณะผู้บริหาร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์