Email This Print This 
คณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
/ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
ที่ปรึกษาอาวุโส
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904
เฉพาะกิจ การบินไทย
/ รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์