Email This Print This 
เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2560 16:36

ชื่อย่อหุ้น: THAI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 16.60 ปริมาณซื้อขาย: 5,032,400
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 16.50 / 1,187,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 16.60 / 24,100
วันก่อนหน้า: 16.60 ราคาเปิด: 16.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.50 - 16.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 16.50 - 32.00

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)