Email This Print This 
เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2561 16:36

ชื่อย่อหุ้น: THAI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.50 ปริมาณซื้อขาย: 2,793,000
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.40 / 181,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.50 / 235,500
วันก่อนหน้า: 13.40 ราคาเปิด: 13.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.30 - 13.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.50 - 20.10

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)