ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2563 16:40

ชื่อย่อหุ้น: THAI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 5.00 ปริมาณซื้อขาย: 34,072,700
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +2.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 4.98 / 88,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 5.00 / 461,200
วันก่อนหน้า: 4.90 ราคาเปิด: 4.94
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.94 - 5.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 2.74 - 11.10

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)