Email This Print This 
เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธันวาคม 2559 15:07

ชื่อย่อหุ้น: THAI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 23.50 ปริมาณซื้อขาย: 6,455,600
เปลี่ยนแปลง: +0.40 % เปลี่ยนแปลง: +1.73
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 23.40 / 429,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 23.50 / 305,100
วันก่อนหน้า: 23.10 ราคาเปิด: 23.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.20 - 23.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.50 - 32.00

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)