Email This Print This 
เครื่องคำนวณการลงทุน
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 16:38

ชื่อย่อหุ้น: THAI สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 21.30 ปริมาณซื้อขาย: 6,283,400
เปลี่ยนแปลง: +0.10 % เปลี่ยนแปลง: +0.47
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 21.20 / 258,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 21.30 / 309,800
วันก่อนหน้า: 21.20 ราคาเปิด: 21.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.20 - 21.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.00 - 32.00

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)