Email This Print This 
ธุรกิจของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ ซึ่งให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร โดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง ดังนี้

ธุรกิจสายการบิน

ธุรกิจสายการบินถือเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร และการบริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ครอบคลุมทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผู้โดยสาร

หน่วยธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจสายการบินเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เครื่องบินสามารถออกเดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการต่างๆ ดังนี้

การพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Commercial)
 • บริการสำรองระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
 • บริการควบคุมและวางแผนระวางบรรทุกสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และสัมภาระผู้โดยสาร (Space Control and Load Planning)
 • บริการจัดการเก็บรักษาสินค้า (Warehouse Storage)
 • บริการตรวจสอบสภาพหีบห่อ ชั่งน้ำหนัก ตรวจนับคัดแยก และจัดบรรทุกสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
 • บริการจัดการเอกสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo and Mail Documentation)
 • บริการจัดทำบัญชีเรือขาออก (Cargo and Mail Manifesting)
 • บริการรวบรวมใบขนส่งสินค้าและรายงานอากาศยานเข้า-ออกต่อกรมศุลกากร
 • บริการรับแจ้งสินค้าที่ชำรุดเสียหาย (Cargo Tracing)
 • บริการรับส่งข้อมูลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สายการบินลูกค้าและสายการบินต่างประเทศ
 • บริการข้อมูลและสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้า
 • บริการควบคุม บริการที่จัดเก็บและจัดหาอุปกรณ์บรรทุกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร (Unit Load Devices Control)
 • บริการติดตามข้อมูลและตรวจสอบสถานภาพการขนส่ง (Track and Trace) ผ่านทางเว็บไซต์
 • ศูนย์บริการสินค้าสดและผลไม้ เพื่อรักษาคุณภาพและความสดของสินค้า
 • ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน
การบริการลูกค้าภาคพื้น (Ground Customer Services)
 • บริการตรวจรับผู้โดยสาร (Check-in Service) ให้บริการตรวจสอบบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นั่ง อาหารพิเศษ และ/หรือ บริการพิเศษตามชั้นการเดินทาง หรือตามที่ได้ทำการสำรองไว้ล่วงหน้า ตลอดจนตรวจสอบ และบันทึกน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสาร
 • บริการห้องรับรองพิเศษ (Lounge Service) ให้แก่ ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทตินั่ม และสมาชิกบัตรทอง และบริการสปาสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
 • บริการด้านสัมภาระ (Baggage Service) ให้บริการตรวจสอบ และติดตามสัมภาระสูญหาย ตรวจสอบและและซ่อมแซมหรือชดใช้กระเป๋าชำรุดเสียหาย รวมถึงให้บริการนำสัมภาระล่าช้าส่งผู้โดยสารถึงที่พัก
 • บริการควบคุมระวางบรรทุก (Load Control and Weight Balance) ให้บริการการวางแผนระวางบรรทุก คำนวณน้ำหนักบรรทุก ตลอดจนควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทั้งขาขึ้นและขาลง (Loading และ Unloading)
 • บริการสนับสนุนให้บริการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ประสบปัญหาจากเที่ยวบินทั้งขาเข้า ขาออก ล่าช้า รวมถุงผู้โดยสารต่อเครื่องให้สารมารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น และได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยมากที่สุด
 • บริการพิเศษต่างๆ (Special Services) เช่น ให้บริการเฉพาะบุคคลสำคัญ ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลทตินั่ม หรือ สมาชิกบัตรทอง รวมทั้งการบริการผู้โดยสารสูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่แพทย์รับรองการเดินทาง และผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เดินทางลำพัง เป็นต้น
 • บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของหน่วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และโรงแรมที่ต้องการให้บริษัทฯอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็นพิเศษ โดยให้บริการด้านผู้โดยสาร ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาการให้บริการ
 • บริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการด้านผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาการให้บริการ
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Support Equipment Services)
 • บริการเกี่ยวกับผู้โดยสาร ลูกเรือ และสัมภาระ (Passenger Crew and Baggage Services)
  • บริการรับ-ส่งผู้โดยสารและลูกเรือพร้อมทั้งบริการลำเลียง ขนถ่าย และนำส่งสัมภาระของบริษัทและสายการบินลูกค้าระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งผู้โดยสาร (Ramp Bus) ตลอดจนระหว่างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกับอากาศยานโดยรถรับ-ส่งลูกเรือของบริษัทฯ
 • บริการอากาศยานบริเวณลานจอด
  • บริการลากจูงอากาศยานเข้า-ออกจากสะพานเทียบเครื่องบิน หรือจุดจอดอากาศยานภายในลานจอด
  • บริการผู้โดยสารขึ้น-ลงจากอากาศยานด้วยรถบันได
  • บริการรถเติมน้ำดื่มน้ำใช้
  • บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน
  • บริการเครื่องทำความเย็น (Air Condition Unit) และเครื่องบริการจ่ายกระแสไฟภายในอากาศยานขณะจอด (Ground Power Unit)
  • บริการเครื่องจ่ายลมร้อนสำหรับติดเครื่องยนต์อากาศยาน (Air Starter Service Mobile Truck)
  • บริการลำเลียง ขนถ่าย ตู้สินค้าเช้า-ออกจาอากาศยาน และนำส่งสินค้าเข้า-ออกระหว่างอาคารคลังสินค้ากับอากาศยาน
 • บริการซ่อมบำรุง
  • บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้นและยานพาหนะประเภทต่างๆ ตามระยะเวลา
  • บริการซ่อมตู้สินค้าทุกประเภท ตามระบบมาตรฐานสากล
การครัวการบิน (Catering Services)
 • บริการจัดหา และผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน สำหรับสายการบินบริษัทฯ และ สายการบินลูกค้า
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ Lounges ของสายการบินไทย และสายการบินลูกค้า รวมถึงการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
 • ดำเนินกิจการภัตตาคารบริการจัดหา และผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ทั้งสายการบินของบริษัทฯ และสายการบินของลูกค้า รวมถึง Snack Bar ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่
 • ดำเนินกิจการภัตตาคาร "Yellow Orchid" ณ อาคารปฏิบัติการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกสถานที่
 • ดำเนินธุรกิจร้านเบเกอรี่ Puff & Pie จำนวน 27 แห่ง (ในกรุงเทพฯ 21 แห่ง และต่างจังหวัด 6 แห่ง) ณ สถานที่ราชการ และหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งร้าน Puff & Pie สาขาเฉพาะกิจที่เปิดจำหน่ายเป็นประจำอีก 2 แห่ง ในสถานที่เอกชน
 • บริการ Snack Box และอาหารกล่องในงานต่างๆ นอกสถานที่ เช่น งานสวดพระอภิธรรม งานประชุม งานกีฬา งานนิทรรศการ เป็นต้น
 • บริการอาหารให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการ ณ สำนักงานใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • งานผลิตขนมปังและเบเกอรี่แช่แข็งสำหรับส่งออก จำหน่ายให้แก่ ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • งานผลิตขนมปังและเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้าน Puff & Pie Supreme Bakery Delight จำนวน 22 สาขา ซึ่งดำเนินงานโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากฝ่ายครัวการบิน
 • งานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "เอื้องหลวง" เช่น น้ำแกงสำเร็จรูป (Retort Pouch) Salad Dressing เครื่องดื่ม ต่างๆ อาทิ น้ำส้ม น้ำผลไม้รวม น้ำชามะขาม น้ำดื่ม เป็นต้น
การซ่อมบำรุงอากาศยาน (Technical Services)
 • บริการตรวจทางเทคนิค และซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นลานจอด (Line Maintenance) การซ่อมบำรุงย่อย (Light Maintenance) ทุกครั้งที่เครื่องบินจอดแวะ (Transit) และจอดค้างคืน (Night stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • บริการซ่อมบำรุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance) สำหรับเครื่องบินที่ผลิตจากบริษัทโบอิ้ง (แบบโบอิ้ง 747 แบบโบอิ้ง 777 และโบอิ้ง 737) และบริษัทแอร์บัส (แอร์บัส A300-600 แอร์บัส A310 แอร์บัส A330 แอร์บัส A340) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินแบบอื่นอีก อาทิ ATR-72 ที่ผลิตจากบริษัท แอโร่สปาเซียล ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
 • บริการปรับปรุงห้องผู้โดยสาร (Cabin Reconfiguration) สำหรับเครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 แบบโบอิ้ง 777-200 และแบบโบอิ้ง 777-300 โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
 • บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท General Electric แบบ CF6-80 และแบบ CF6-50 ผลิตโดยบริษัท Rolls-Royce รุ่น Trent-800 Series รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องบินต่างๆ โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • บริการซ่อมบำรุงเครื่องบินให้แก่เครื่องบินของสายการบินลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ ได้แก่ กองทัพอากาศ กองบินตำรวจ และหน่วยราชการสำคัญต่างๆ
 • บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ (Component and Accessory Repair) ให้แก่ฝูงบินของบริษัทฯ และสายการบินลูกค้า โดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • บริการสอบเทียบมาตรฐาน (Aircraft Standard Calibration Measurement) อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางด้านเชิงกลและด้านไฟฟ้า ของบริษัทฯ ของสายการบินลูกค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและลูกค้าภายในประเทศโดยศูนย์ซ่อมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • บริการขัดเงาเครื่องบิน (Aircraft Washing and Polishing) ให้แก่ฝูงบินของบริษัทฯ และสายการบินลูกค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ธุรกิจที่สนับสนุนการขนส่ง

กิจการที่สนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอำนวยการบิน การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

 • การให้บริการอำนวยการบิน (Dispatch Services) เป็นการให้บริการวางแผนการบินและจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์อากาศ รวมทั้งเอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่เที่ยวบินของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบการบิน และ ข้อกำหนดตามที่ระบุในสัญญา เพื่อให้เที่ยวบินสามารถปฏิบัติการบินไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย
 • การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) โดยบริษัท King Power Marketing and Management Co., Ltd. ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้รับสัมปทานในการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
 • การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก (THAI Shop) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ สำนักงานหลานหลวง สำนักงานสีลม สำนักงานเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center: OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานหลักสี่ อีกทั้งได้เปิดจำหน่ายสินค้าผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และ Website ภายนอกด้วย