This printed article is located at http://thai-th.listedcompany.com/chairman_message.html

Message from the Chairman


นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นปีที่การบินไทยได้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปขั้นที่ 2 “การสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน” ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนกลยุทธ์หลัก คือ แผนหารายได้ แผนลดค่าใช้จ่ายแผนการสร้างขีดความสามารถอย่างยั่งยืน และแผนสร้าง ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า โดยการบินไทยได้มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบสำคัญที่เป็นรากฐาน (Foundation) ของการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการบินไทย ได้แก่การปรับปรุงระบบบริหารเครือข่ายเส้นทางบินใหม่ ทำให้ สามารถจัดทำตารางบิน (TPI) ได้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว และทำให้การบินไทยสามารถวางโครงสร้างเครือข่ายเส้นทางบินที่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบิน (Bank Structure) ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลายเป็นศูนย์กลาง (Hub) การบินหลักของภูมิภาค รวมทั้งได้เพิ่มเครือข่ายเส้นทางบินและความถี่ของเที่ยวบินไปยุโรปและตะวันตก (เตหะราน มอสโคว์ ภูเก็ต-แฟรงค์เฟิร์ต) และเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไปลอนดอนบรัสเซลส์ ออสโล

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ปรับปรุงระบบบริหารราคาใหม่ทำให้ปรับปรุงราคาได้อย่างรวดเร็วทันกับคู่แข่ง อีกทั้งติดตั้งระบบเชื่อมโยงการบริการในเที่ยวบินและภาคพื้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจากการเชื่อมต่อข้อมูลการบริการใน เที่ยวบิน การบริการภาคพื้นและการซ่อมบำรุงเครื่องบิน ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาในการบริการได้รวดเร็ว เหมาะสม และนำไปต่อยอดการปรับปรุงบริการต่อไป สำหรับการขายผ่านเว็บไซต์การบินไทยได้ปรับปรุงระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่าง ต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการนำระบบใหม่มาใช้ภายในปี 2560

สำหรับการเสริมความแข็งแกร่งของฝูงบิน และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเครื่องบิน การบินไทยได้รับมอบเครื่องบินรุ่นใหม่ Airbus A350-900 XWB ที่มีความสะดวกสบายและทันสมัยโดยจะได้ทยอยรับมอบเครื่องบินรุ่นเดียวกันในปี 2560 จำนวน 5 ลำ รวมทั้งการบินไทยได้ปรับปรุงบริการในชั้นธุรกิจ โดยมุ่งบูรณาการการบริการในทุกจุดสัมผัสสู่ความเป็นเลิศอย่างครบวงจร หรือ Magic Service Ring โดยเน้นการให้บริการแก่ผู้โดยสารตั้งแต่เริ่มใช้บริการของการบินไทยจนสิ้นสุดการ เดินทาง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร อีกทั้งการบินไทยได้รับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวน 600 คน และปรับหลักสูตรในการอบรมที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการบริการตาม บทบาทและหน้าที่ โดยคำนึงความปลอดภัยและคุณภาพในการบริการสูงสุด ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการปรับปรุงบริการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางและผู้โดยสารทั่วโลกของหลายสถาบัน แสดงว่าผู้ใช้บริการได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงของการบินไทยในทางที่ดีขึ้น และบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลอันดับที่ 1 ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุดสายการบินที่ให้บริการ สปาเลานจ์ยอดเยี่ยม จากสกายแทรกซ์ (Skytrax) และรางวัลสายการบินที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบที่สุดประจำปี 2559 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 นี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานที่ได้ทุ่มเทในการดำเนินการตามแผนปฏิรูป และจากลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุน เลือกใช้บริการของการบินไทย รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนในบริษัท การบินไทย

นอกจากนี้ ในปี 2559 การบินไทยยังได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหลายหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นและยังคงกำกับดูแลบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปในปี 2560 และได้บริหาร จัดการด้านการเงิน เพื่อจัดการเงินสดคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปรับโครงสร้างเงินกู้ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดคงเหลือของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงในระยะยาว และได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ งานของพนักงานให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานตามแผนปฏิรูปเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ให้ความร่วมมือตามแผนปฏิรูปจะได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 นี้ การบินไทยได้ก้าวเข้าสู่แผนปฏิรูปขั้นที่ 3 คือการเติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งยังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการอีกมากเพื่อจะนำพาการบินไทยไปสู่การเป็นสายการบินชั้นนำของโลก

สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทยขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านใน ปี 2560 เช่นเดียวกับที่ผ่านมาในปี 2559 ด้วยความเชื่อมั่นว่าการบินไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และทะยานสู่ท้องฟ้าได้อย่างสง่างาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนจะได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การ ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ต่อไป


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.