Email This Print This 
สารจากประธานกรรมการ


พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ

ปี 2560 การบินไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนแผนปฏิรูประยะที่ 3 คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้ ทำกำไรและสติความซับซ้อนของฝูงบิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้ สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ มีต้นทุนที่แข่งขันได้และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน

ในปีนี้การบินไทยมีการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ สายการบินไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทย รวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เชื่อมต่อเที่ยวบินและรองรับการขยายตัวในเส้นทางใหม่ๆ ในต่างประเทศ การเพิ่มศักยภาพฝูงบินเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โดยได้รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB จำนวน 5 ลำและเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner จำนวน 2 ลำ ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดของโลก ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบห้องโดยสาร ที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลักและการบินไทยได้จัดระบบการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึกอบรมแบบ Competency Base Training ที่เน้นการสร้างมโนทัศน์ต้านการบริการที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า (Customer Experience Management) รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีส่วนผลักดันให้การบินไทยมีศักยภาพในระดับโลก ซึ่งส่งผลให้ปีที่ผ่านมาโลกหลายรางวัล อาทิ รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World's Best Economy Class) ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด จากสกายแทรกซ์ฯ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จาก TIG Travel Awards 2017 และรางวัล The Most Influential Thai Company in Belgium and Luxembourg จากหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทยประจำประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2560 การบินไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับการบินไทยในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการบินไทยที่จะพลิกโฉมท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน, ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ ที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย ขอให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และ พนักงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่กับการบริการอย่างดีเลิศในระดับสากล โดยในปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” (ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : Integrity Culture) ประเภทชมเชยอันดับ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2560 ในฐานะที่เป็นบุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบินไทยพร้อมที่จะเป็นสายการบินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นหนึ่งอีกครั้ง เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ในฐานะของสายการบินแห่งชาติตลอดไป