บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
02.03.2564
การนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
02.03.2564
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25.02.2564
ชี้แจงเรื่องการส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับแก้ไข)
25.02.2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25.02.2564
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures.
25.02.2564
ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ THAI ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 63


4.08        -        -%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 4.08
ราคาเปิด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.74 - 7.85