บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
27.05.2563
การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อศาลล้มละลายกลางและคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา
27.05.2563
การลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25.05.2563
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
25.05.2563
แจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง
25.05.2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22.05.2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย


5.00        +0.10        2.04%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 4.90
ราคาเปิด 4.94
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 34,072,700
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.94 -5.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.74 - 11.10