บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
27.10.2563
ข่าวข้นคนเข้ม: แนะนำ
26.10.2563
จับประเด็น: เดินหน้าจัดเที่ยวบินรับคนไทยกลับบ้าน
26.10.2563
"บินไทย" จัดเที่ยวบินรับ STV
26.10.2563
'Airwing' ดิลิเวอรี่ปาท่องโก๋ 'บินไทย' ใกล้ไกลส่งไม่ต้องรอคิวแต่มือต้องไว
05.10.2563
THAI จัดเที่ยวบินพิเศษสู่โตเกียว เริ่มบริการตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63
03.10.2563
ท่องโก๋บินไทยโกย 10 ล.


3.02        +0.02        0.67%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 3.00
ราคาเปิด 2.98
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 386,300
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.98 -3.02
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.74 - 8.70