บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นสายการบินแห่งชาติ ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 21,827,719,170 บาท โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51.03%


ข่าวสารล่าสุด
03.12.2563
เปิดแล้ว
25.11.2563
รายงานสรุปแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย C (ฉบับแก้ไข)
24.11.2563
รายงานสรุปแนวทาง ขั้นตอนการแก้ไข ประเด็นพิจารณา และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถูกขึ้นเครื่องหมาย C) ภาษาไทย
16.11.2563
สังคมข่าว: แสดงความยินดี
13.11.2563
กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
12.11.2563
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563


3.04        +0.04        1.33%
ตัวย่อหุ้น THAI
ปริมาณซื้อขาย 3.00
ราคาเปิด 3.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,896,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.98 -3.04
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.74 - 7.85